Årsmøtereferat 2015 6.april kl 14 på Lægreid Hotell

Referat frå Årsmøte i Saftkokaradn 2015 6.april kl 14 på Lægreid Hotell
21 medlemmar møtte. Pizza vart servert i etterkant

Referatet kjem i år seinaer enn vanleg, då den valde referenten melde pass og Øyvind steppa inn. Referatet har vore på høyring i styret.

Sak 1. Innkalling og saksliste vart godkjent. Lars Jin Pedersen valt som referent. Vidar valt til ordstyrar og til å signere referat. 
Sak 2. Årsmelding. Vidar las opp årsmelding på vegne av styret i 2014. Årsmeldinga vart godkjendt utan merknader
Sak 3. Økonomi: Øyvind Heimset Larsen (kasserer) la fram økonomisk status for Saftkokaradn. Økonomien er liten, men ordna. 2014 gav eit netto overskot på kr 10 000 og saldo er kr 30 000.
Årsmøtet gjorde framlegg og vedtak på å nytte noko meir på eigenprodusert tifo i 2015 og det vert kjøpt inn nye flagg og stenger. Årsmøtet vedtok og at underavdelingar får behalde kr 100 av medlemssavgifta lokalt frå dei desse rekrutterer til bruk på rekrutteringstiltak og tifo . Kontingentsatsane vert uendra. 
Sak 4. NSA- seminar 2015. Dei to som deltok på seminar i vår, Odd- Martin Stigen og Vidar Vadseth orienterte om årets seminar og viktige tema som vart diskutert der for 2015
Sak 5. Nye nettsidesystem og oppgradert /nytt diskusjonsforum. Øyvind orienterte om innsatsen og kva det hadde kosta å oppgradere det øydelagde/hacka diskusjonsforumet med ny programvare frå same leverandør UTAN at noko av gammalt innhald eller brukarprofilar vart øydelagt. Særs bra! Gasta har kostnadsfritt gjeve oss eit nytt system –Squarespace- (fordi dei sjølve har slutta å nytte dotnetnuke). Dette er langt enklare å nytte. Diverre har vi mista ein del innhald frå gamlesidene, men dette er verd det. Takk til Gasta!
Sak 6. Styret vil i år søkjer Brønnøysund om organisasjonsnr./registrere Saftkokaradn offisielt. Det er vanskeleg å finne att dokumentasjon frå innleiing i 2000 og første aktive år 2001 pga husbrannen. 
Sak 7. Offisielle borteturar 2015. Saftkokaradn sin hovudtur i 2015 vert Hødd borte, men det vert og organisert til til Bergen (Brann først og fremst, men og Nest-Sotra og Åsane). Saftkokaradn får framleis 10 bortebillettar til utdeling på dei fleste bortekampar frå klubben (ikkje Brann).
Sak 8 Val: 4 i styret stod på val inkl. leiar.  Valnemd var og på val Framlegget frå valkomiteen -Tangerud/Dale- vart samrøystes vedteke ved akklamasjon:
Styret i Saftkokaradn 2015
Vidar Vadseth, Leiar
Øyvind Heimset Larsen, Kasserar (og nestsjef på nett)
Geir Frode Lunden, Arrangementssjef og Tryggleikssjef
Odd-Martin Stigen, Styremedlem
Therese Flæte Blomberg , Styremedlem
Anne Kari Hagen, Styremedlem
Lasse Hærum, Styremedlem og nettside/medie-sjef

Valkomiteen: Wilhelm Tangerud og Karl-Andre Dale tok attval
På første ordinære styremøte no har styret høve til å endre på og endeleg vedta intern rollefordeling.